فرصت های شغلی

 

فرصت های شغلی فعلی

عنوان شغلی

شرایط احراز

   مسئول دفتر
«منشی رئیس هیئت مدیره»


-  تســـلط کـامل به زبــان انگلیـســی
-   ســابقه کار مـفیــد پیوســته و  مرتبـط

 
مدیر  برنامه‌ریزی و کیفیت

کارشناسی / کارشــناسـی ارشـد 
رشـته مهندسی صنایع

  10سال سابقه کار

مسلط بر مدیریت پروژه

مدیر بازاریابی


کارشناسی / کارشناسی ارشد

رشته مدیریت
  10 سال سابقه کار مفید و پیوسته

 

 دستیار ویژه

رئیس هیئت مدیره

 

کارشناسی / کارشناسی ارشد

رشته مدیریت / صنایع

مسلط به زبان انگلیسی

10 سال سابقه کار پیوسته
ساعت کار شناور

دستیار وب

کارشناسی  رشته مهندسی کامپیوتر / IT

و یا سایر رشته های مرتبط

مسلط بر اینترنت، وب و شبکه های اجتماعی

آشنا به فروشگاه اینترنتی

 فرم استخدام

دفتر تهران

تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج آسمان، طبقه 10، واحد 1005

با ما در تماس باشید